REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW

 

IV Gdańskie Warsztaty Echokardiograficzne w Nadciśnieniu Płucnym, 9 marca 2024, Gdańsk.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady rejestracji i uczestnictwa w IV Gdańskich Warsztatach Echokardiograficznych w Nadciśnieniu Płucnym („Warsztaty”), które odbywają się w Gdańsku w dniu 9 marca 2024.
 2. Organizatorem Warsztatów jest Promotion Plus Elżbieta Multan – Putur, 05-510 Chylice ul. Pogodna 18, NIP: 5251996548 („Organizator”).
 3. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach i obowiązują wszystkich uczestników Warsztatów.
 4. Uczestnikami Warsztatów są: (a) osoby upoważnione do wystawiania recept i osoby prowadzące obrót produktamileczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne w szczególności lekarze kardiolodzy, interniści, lekarze innych specjalności, lekarze POZ, wykładowcy będący osobami uprawnionymi do wystawiania recept (b) inne osoby związane zawodowo z tematyką Warsztatów; (c) wykładowcy nie będący osobami upoważnionymi do wystawiania recept.
 5. W ramach Warsztatów odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne i warsztatowe.
 6. Oficjalny serwis internetowy Warsztatów znajduje się pod adresem: www.echogdansk.eu

§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Warsztatach jest:
  • zgłoszeniezgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Warsztatów http://www.echogdansk.pl/rejestracja
  • Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
   Uczestnik Warsztatów może wybrać następujące formy płatności za opłatę rejestracyjną:
   • przelew tradycyjny na rachunek Organizatora: 03 1140 2004 0000 3702 8235 2513 tytułem: opłata za uczestnictwo w warsztatach podając:
    • w przypadku opłaty indywidualnej (potwierdzonej wystawieniem faktury VAT imiennej): imię i nazwisko, adres;
    • w przypadku działalności gospodarczej (np. gabinetu lekarskiego): nazwę, adres, NIP;
    • w przypadku rejestracji opłacanej przez firmę (podmiot trzeci): pełną nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą jest wnoszona opłata.
   • przelew bankowy lub karta płatnicza poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.
   Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowej serwisu warsztatów pod adresem: www.echogdansk.pl.
 2. Faktura wysyłana jest pocztą elektroniczną w formie PDF na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 3. Organizator wystawi fakturę tytułem dokonanych wpłat.
 4. ZWOLNIENI Z OPŁAT ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH SĄ: wykładowcy, przewodniczący sesji. Osoby zwolnione z opłat za udział w Warsztatach składają w tym zakresie oświadczenie poprzez oznaczenie swojego statusu wformularzu rejestracyjnym za co ponoszą odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
 5. Uczestnik, o którym mowa w § 1 ust. 1.4 pkt b) i c) Regulaminu nie jest uprawniony do udziału w sesjach naukowo-dydaktycznych i warsztatowych.
 6. Uczestnik, o którym mowa w § 1 ust. 1.4 pkt a) Regulaminu otrzyma od Organizatora wykonawczego potwierdzenie uczestnictwa w Warsztatach w wersji PDF na adres mailowy wskazany podczas rejestracji, po zakończeniu warsztatów.
 7. Koszt udziału w Warsztatach uczestnik pokrywa we własnym zakresie z zastrzeżeniem świadczeń wliczonych w opłatę rejestracyjną.
 8. Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w Warsztatach w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Warsztatach, w terminach określonych przez Organizatora (szczegóły na podstronie serwisu warsztatów w dziale „Rejestracja”).
 9. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Warsztatach za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.echogdansk.eu/rejestracja upływa w dniu 9.03.2023
 10. W przypadku udziału stacjonarnego w Warsztatach, uczestnik przyjmuje do wiadomości ograniczenia dotyczące udziału w zgromadzeniach i konferencjach wprowadzone przepisami Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861) https://www.gov.pl/web/koronawirus .
 11. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Warsztatach. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Warsztatach winna być dokonana w formie pisemnej.
 12. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Warsztatach:
  • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika nie będącego konsumentem oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30. dniu przed rozpoczęciem Warsztatów, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty administracyjne w wysokości 25% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
  • gdy Organizator otrzyma od uczestnika nie będącego konsumentem oświadczenie;
   o rezygnacji w 30. dniu przed rozpoczęciem Warsztatów lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę;
  • Po dopełnieniu przez Uczestnika wszelkich formalności, w tym odesłanie podpisanej korekty na adres Organizatora Organizator ma 90 dni na dokonanie zwrotu środków.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów Warsztatów bez podania przyczyny. Uczestnikowi Warsztatów nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 14. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do udziału w Warsztatach w sposób nieprowadzący doutrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Warsztatów oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań,któresą niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników lub uzasadnione interesy Organizatora lub innych uczestników Warsztatów.
  

§3. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Warsztatach zamieszczone są na stronie internetowej konferencji pod adresem www.echogdansk.eu
 2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z uczestnictwem w Warsztatach. Po wystawieniu faktury zmiany będą możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach.
 3. Brak uregulowania należności za udział w Warsztatachw terminie podanym na stronie internetowej Warsztatów, upoważnia Organizatora do anulowania dokonanej rejestracji, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 

§4. Warunki techniczne

 1. Uczestniczenie w Warsztatach, w przypadku realizacji w formie online, możliwe jest gdy uczestnik Warsztatów dysponuje łącznie:
  • urządzeniem typu komputer (stacjonarny, laptop), smartfon, tablet z dostępem do Internetu
  • z zalecaną przepustowością minimum 2Mb, przy czym Organizator zastrzega brak specyficznych funkcji na urządzeniach typu smartfon;
  • zaktualizowanym systemem operacyjnym rozumianym jako zainstalowaniem najnowszej wersji systemu operacyjnego dostępnego na danym urządzeniu;
  • wybrana przeglądarką Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari w wersjach aktualnych na dzień uczestniczenia w konferencji online;
  • włączonymi funkcjami Audio/Video.
 2. Korzystanie z funkcjonalności webinarium podczas Warsztatów on-line może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Flash oraz akceptacji polityki cookies.
 3. Materiały dodatkowe dotyczące tematyki webinarium mogą mieć postać plików PDF, PPTX, DOCX, XLSX.
 

§5. Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 
 1. Niepoprawnie wpisane dane przez uczestnika Warsztatów.
 2. Brak spełnienia warunków technicznych, o których mowa w § 4 regulaminu niezbędnych do korzystania z udziału w Warsztatach w wersji zdalnej.
 3. Poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, które spowodowane zostały na skutek: podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji, działania lub zaniechania osób trzecich, na które Organizator nie miał wpływu, zmianę czasu trwania, skrócenie Warsztatów bądź ich odwołanie z powodu okoliczności za, które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Sposób w jaki Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte podczas Warsztatów. 
 
Uczestnik Warsztatów korzysta z zasobów zawartości merytorycznej udostępnionej w domenie adresowej www.echogdansk.eu na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
 


§6. Reklamacje
 1.  Wszelkie reklamacje uczestników Warsztatów wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Organizatora.
 1. Reklamacje uczestników Warsztatów mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Warsztatów.
 2. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§7. Własność intelektualna
 1. Tytuły i prawa do zawartości merytorycznej udostępnionej w domenie adresowej www.echogdansk.eu.
 1. Układu, logo, grafiki, zdjęć, plików audio i video oraz prezentacji, przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej wszczególności wykładowcom,  Partnerom i są prawnie chronione.
 2. Powyższe oznaczenia lub materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej dysponentem praw.
 3. Kopiowanie materiałów udostępnionych w domenie adresowej www.echogdansk.eu a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne i podlega ochronie w  szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
§8. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku, gdy Warsztaty nie odbędą się z przyczyn zależnych od Organizatora niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich rachunki bankowe.
 1. W przypadku, gdy Warsztaty nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora, uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Warsztatach, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Warsztatów.
 2. W przypadku gdyby Warsztaty odbyły się w formie online z powodu sytuacji epidemiologicznej i z powodu obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa bądź wytycznych i zaleceń powszechnie obowiązujących, Organizator dokona zwrotu różnicy pomiędzy wpłaconą kwotą, a niższą ceną za udział w warsztatach online zgodnie z obowiązującym Cennikiem na podstawie, którego uczestnik Warsztatów dokonał wpłaty.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Warsztatów oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem Warsztatów a Organizatorem.
 5. Organizator zastrzega, iż przebieg Warsztatów może być rejestrowany dla celów dokumentacyjnych i referencyjnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie   obowiązującego.
 
 
§9. Dane Osobowe
 
 1. Dane osobowe: Administratorem Pani/Pana danych osobowych w pełnym zakresie jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem Warsztatów. Administratorzy Państwa danych nie sprzedają zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów wskazanych w Klauzulach prywatności.
 1. Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli prywatności Organizatora w ust. 8.8.2 i Klauzuli prywatności Organizatora na stronie internetowej Warsztatów w formularzu rejestracyjnym.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi.
 1. W przypadku, gdy Uczestnik wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl jego dane osobowe są udostępniane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce  PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Pastelowa 8), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd RejonowyPoznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Warsztatów.
 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno naterenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Warsztatami, jak również w miejscach zakwaterowania.
 1. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Warsztatów oraz zgłoszenie Uczestnika w trybie rejestracji grupowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie  www.echogdansk.eu Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu, również ze względu na wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zgromadzeń i konferencji https://www.gov.pl/web/rozwoj- praca-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej www.echogdansk.eu